ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679 ΕΕ

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Αποτελεί δέσμευση της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και αφετέρου η συμμόρφωσή με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Για το σκοπό παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ και τα δικαιώματα σας ως Υποκείμενα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατόπιν να υπογράψετε την παρακάτω “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΧ”.

Με τη ΔΗΛΩΣΗ αυτή παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό της φιλοξενίας σας στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ και την αποστολή ενημερωτικού υλικού από τη Μονή.


Αποτελεί δέσμευση της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) σας, τα οποία συλλέγονται μόνο για την ενάσκηση του σκοπού της φιλοξενίας σας στη Μονή και της αποστολής ενημερωτικού υλικού, συμμορφούμενη με τους εφαρμοστέους νόμους και Κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και μετά την πραγμάτωση του σκοπού λαμβάνουν κρυπτογράφηση και ανομιμοποίηση.

Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.


Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Δάφνη 630 87, Ελλάδα, τηλέφωνο: 2377 023633, website: www.imxenophontos.gr, σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.